Chill Laus, Disseny gràfic / Diseño gráfico, Formació / Formación, I+D, Tipografia / Tipografía

Chill Laus BCN 43 Denota

Rodrigo Pinto durant el Chill Laus

Rodrigo Pinto durant el Chill Laus

[cat]
Ahir hi va haver el Chill Laus número 43 de Barcelona. Com cada any és fa un especial amb els que van guanyar el Laus d’estudiants. En aquesta ocasió va venir en Rodrigo Pinto, guanyador del Grand Laus amb el seu projecte final d’estudi anomenat “Denota” i ens el va explicar. El seu plantejament final va ser evolucionar el sistema de notació musical. Un plantejament que fa per introduir el tema és que Denota és a la notació musical el que la futura és a la Bodoni. Ell es va plantejar el projecte com a tipogràfic, tendint a la geometrització i simplificació. Les claus musicals tenen un origen en lletres, que va anar variant per la cal·ligrafia, per això les recupera. Les variacions que ha fet són les següents [els que dominin de música ho entendran millor, jo no massa]: les longituds de les pliques son variables i s’han suprimit les del mig, la unió de les fuses i altres unions acaben sent paral·leles al pentagrama, reducció del gruix del pentagrama, el cap de les notes s’ha reduït, s’ha reubicat les alteracions i la reducció de l’espai entre notes. Amb això ha aconseguit reduir l’espai que ocupa una partitura a gairebé la meitat. Ell no és músic professional, però es va informar molt. Durant el procés ho va mostrar a experts per veure si es podia llegir. Al principi van ser molt reticents, deien que no, però en un parell de segons ho van poder llegir perfectament. Evidentment no és un projecte acabat, per ell és una via, que s’ha de desenvolupar. L’ideal seria poder-ho continuar amb músics professionals i poder-lo perfeccionar per que fos viable per a partitures més complexes. Quan es va documentar va trobar pocs precedents d’altres sistemes de notació. El del gregorià és estèticament molt diferent i aparentment complex. Altres intents més moderns, s’allunyaven molt de l’actual, estèticament eren molt atractius, però segurament poc funcionals. Per això va preferir evolucionar l’existent. Xerrant amb el públic es va comentar que potser el sistema no havia evolucionat perquè no li calia, però potser ara amb les noves tecnologies pot ser un gran avenç. També es va plantejar el tema de la digitalització, per composar directament amb algun programa, però segurament això ja seria un altre projecte. Per casualitat no hi haurà alguna institució o equip de recerca que li ofereixi una beca per poder-ho desenvolupar? Perquè projectes d’aquesta mena són els que fan falta en aquest país per poder dir que fem investigació en disseny. A nivell professional, va tenir la sort de treballar a Mucho des de les pràctiques acadèmiques, per tant no ha pogut ensenyar el projecte dins del seu book.
El d’ahir va ser un Chill Laus curtet, una estrella i mitja. Tot i no ser dels més multitudinaris, la gent va gaudir molt i es va crear un bon debat.

Imagen del proyecto "Denota"

Imagen del proyecto Denota"

[es]
Ayer hubo el Chill Laus número 43 de Barcelona. Como cada año se hace un especial con los que ganaron el Laus de estudiantes. En esta ocasión vino Rodrigo Pinto, ganador del Grand Laus con su proyecto final de estudio titulado “Denota” y nos lo explicó. Su planteamiento final fue evolucionar el sistema de notación musical. Un planteamiento que hace para introducir el tema es que Denota es a la notación musical lo que la Futura es la Bodoni. Él se planteó el proyecto como tipográfico, tendiendo a la geometrización y simplificación. Las claves musicales tienen un origen en letras, que fue variando por la caligrafía, por eso las recupera. Las variaciones que ha hecho son las siguientes [los que dominen de música lo entenderán mejor, yo no demasiado]: las longitudes de las plicas son variables y se han suprimido las del medio, la unión de las fusas y otras uniones terminan siendo paral paralelas al pentagrama, reducción del grosor del pentagrama, la cabeza de las notas se ha reducido, se ha reubicado las alteraciones y la reducción del espacio entre notas. Con ello ha conseguido reducir el espacio que ocupa una partitura a casi la mitad. Él no es músico profesional, pero se informó mucho. Durante el proceso lo mostró a expertos para ver si se podía leer. Al principio fueron muy reticentes, decían que no, pero en un par de segundos lo pudieron leer perfectamente. Evidentemente no es un proyecto acabado, para él es una vía, que debe desarrollarse. Lo ideal sería poder continuar con músicos profesionales y poder perfeccionar para que fuera viable para partituras más complejas. Cuando se documentó encontró pocos precedentes de otros sistemas de notación. El del gregoriano es estéticamente muy diferente y aparentemente complejo. Otros intentos más modernos, se alejaban mucho del actual, estéticamente eran muy atractivos, pero seguramente poco funcionales. Por eso prefirió evolucionar el existente. Charlando con el público se comentó que quizá el sistema no había evolucionado porque no lo necesitaba, pero quizás ahora con las nuevas tecnologías puede ser un gran avance. También se planteó el tema de la digitalización, para componer directamente con algún programa, pero seguramente eso ya sería otro proyecto. ¿Por casualidad no habrá alguna institución o equipo de investigación que le ofrezca una beca para poder desarrollarlo? Porque proyectos de este tipo son los que hacen falta en este país para poder decir que hacemos investigación en diseño. A nivel profesional, tuvo la suerte de trabajar en Mucho desde las prácticas académicas, por tanto no ha podido enseñar el proyecto dentro de su book.
El de ayer fue un Chill Laus cortito, una estrella y media. Aunque no es de los más multitudinarios, la gente disfrutó mucho y se creó un buen debate.

speak up

Add your comment below, or trackback from your own site.

Subscribe to these comments.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*Required Fields