ADG FAD, Chill Laus, Crònica / Crónica, Disseny gràfic / Diseño gráfico, Formació / Formación, Laus, Xerrada / Charla

Chill Laus Elisava Laus

El públic i els participants del Chill Laus

[cat] El passat dimecres vam tenir un Chill Laus especial, amb molts ponents. Tal com us vaig anunciar es tractava d’uns quants alumnes de quart curs de disseny gràfic de l’escola Elisava, acompanyats de la Roseta Mus, una de les professores d’aquest projecte, juntament amb Michel GodayIsidre Barnils i Rosa LLop. La sessió va començar amb la Roseta explicant breument en que va consistir aquest treball on es desenvolupava un projecte real dins d’un entorn acadèmic. L’objectiu era que els alumnes tinguessin una visió global de tot el procés de disseny. En aquest Chill Laus els alumnes ens van mostrar les fases de disseny i presentació. Els reptes del projecte eren: tenir com a client l’ADG-FAD, crear la gràfica dels premis a l’execel·lència, dissenyar per a dissenyadors i ser dissenyadors a l’hora que públic objectiu. Els objectius eren aconseguir una gran participació als premis i comunicar l’excel·lència d’aquests, que els organitza l’ADG-FAD així com l’excel·lència del jurat que valora les peces presentades. També van tenir en compte les dades de participació de les edicions anteriors, així com el calendari i el pressupost.

El primer projecte que es va presentar va ser el de la Montse Galvany i la Dharani Pedrós. El seu projecte partia del concepte que el plaer i l’excel·lència parteixen de l’orgasme creatiu. Amb el triangle com a forma principal, la piràmide en 3D, es volen aproximar a la forma orgàsmica i l’experiència Laus és un fluid magenta que regalima per la piràmide. Segons el moment de la campanya la fotografia s’acosta més al fluid, fins arribar al llibre Laus que és tot magenta. Aquest projecte té certa semblança visual a com ha estat la gràfica oficial d’enguany, quina és millor?

El segon tàndem, format per la Lucía Bedia i l’Oriol Arrese parteix del concepte de les diferents situacions problemàtiques d’un dissenyador. Van mostrar-nos diferents formalitzacions prèvies, però es van quedar amb la idea de la por al full en blanc, que segurament és el punt de partida i n’engloba la majoria. Per tant la seva imatge era un full en blanc molt icònic, que és un concepte universal, que no requereix verbalització i és 100% visual. Al llibre Laus incorporaven encartaments de paper vegetal on hi va la informació per no destorbar les imatges.

El tercer projecte el van presentar la Sara Calls i l’Oriol Castellar i es centrava en el prestigi professional amb el concepte de l’expressió, donant molta importància al copy. Juguen amb l’emotivitat i l’ironia. Amb una fotografia a escala 1:1 per a la cartelleria, i diferents nivells de lectura. Els Laus son la màxima expressió. El llibre Laus se’l plantegen com el darrer llibre físic, és un llibre en blanc que et porta a veure el contingut a la xarxa. Aposta de futur?

Finalment l’Alberto Aranda va presentar el projecte que va desenvolupar juntament amb en Javier Jabalera, que no va poder venir però va ser-hi present. Aquest projecte parteix de la poca visibilitat que tenen els premis fora de l’àmbit, de que molts cops el públic es creu capaç de dissenyar, de que el client no sempre té la raó i se’ns té poca confiança. Per això la seva solució és dignificar la professió. La seva imatge anava pel fet de premiar la professionalitat. Les bases tenien adhesius grocs on s’indica que allò no ho ha fet un professional, per poder-los enganxar en dissenys que es trobin pel carrer i fer una campanya crítica i participativa.

El torn de preguntes va estar animat, destaquen com un fet molt positiu la presentació davant d’un client real, i les critiques reals que van rebre (positives i negatives). Potser no va ser un dels Chill Laus més concorreguts, però som conscients que aquell dia hi havia un munt d’activitats. Però puc donar fe que els alumnes van estar encantats de poder explicar la seva feina a altre gent. Molta sort a tots!
La durada va ser d’un parell d’estrelles.

Los protagonistas de este Chill Laus

[es] El pasado miércoles tuvimos un Chill Laus especial, con muchos ponentes. Tal y como os anuncié se trataba de unos cuantos alumnos de cuarto curso de diseño gráfico de la escuela Elisava, acompañados de Roseta Mus, una de las profesoras de este proyecto, junto con Michel GodayIsidre Barnils y Rosa LLop. La sesión comenzó con Roseta explicando brevemente en que consistió este trabajo donde se desarrollaba un proyecto real dentro de un entorno académico. El objetivo era que los alumnos tuvieran una visión global de todo el proceso de diseño. En este Chill Laus los alumnos nos mostraron las fases de diseño y presentación. Los retos del proyecto eran: tener como cliente al ADG-FAD, crear la gráfica de los premios a la excelencia, diseñar para diseñadores y ser diseñadores a la vez que público objetivo. Los objetivos eran conseguir una gran participación en los premios y comunicar la excelencia de los mismos, que los organiza ADG-FAD así como la excelencia del jurado que valora las piezas presentadas. También tuvieron en cuenta los datos de participación de las ediciones anteriores, así como el calendario y el presupuesto.

El primer proyecto que se presentó fue el de Montse Galvany y Dharani Pedrós. Su proyecto partía del concepto que el placer y la excelencia parten del orgasmo creativo. Con el triángulo como forma principal, la pirámide en 3D, se quieren aproximar a la forma orgásmica y la experiencia Laus es un fluido magenta que mana por la pirámide. Según el momento de la campaña la fotografía se acerca más al fluido, hasta llegar al libro Laus que es todo magenta. Este proyecto tiene cierta semejanza visual a como ha sido la gráfica oficial de este año, ¿cuál es mejor?

El segundo tándem, formado por Lucía BediaOriol Arrese parte del concepto de las diferentes situaciones problemáticas de un diseñador. Nos mostraron diferentes formalizaciones previas, pero se quedaron con la idea del miedo a la hoja en blanco, que seguramente es el punto de partida y engloba la mayoría. Por lo tanto su imagen era una hoja en blanco muy icónico, que es un concepto universal, que no requiere verbalización y es 100% visual. En el libro Laus incorporaban encartes de papel vegetal donde va la información para no estorbar las imágenes.

El tercer proyecto lo presentaron Sara CallsOriol Castellar y se centraba en el prestigio profesional con el concepto de la expresión, dando mucha importancia al copy. Juegan con la emotividad y la ironía. Con una fotografía a escala 1:1 para la cartelería, y diferentes niveles de lectura. Los Laus son la máxima expresión. El libro Laus lo plantean como el último libro físico, es un libro en blanco que te lleva a ver el contenido en la red. ¿Apuesta de futuro?

Finalmente Alberto Aranda presentó el proyecto que desarrolló junto con Javier Jabalera, que no pudo venir pero estuvo presente. Este proyecto parte de la poca visibilidad que tienen los premios fuera del ámbito, de que muchas veces el público se cree capaz de diseñar, de que el cliente no siempre tiene la razón y se nos tiene poca confianza. Por eso su solución es dignificar la profesión. Su imagen iba por el hecho de premiar la profesionalidad. Las bases tenían adhesivos amarillos donde se indica que aquello no lo ha hecho un profesional, para poderlos pegar en diseños que se encuentren por la calle y hacer una campaña crítica y participativa.

El turno de preguntas estuvo animado, destacan como un hecho muy positivo la presentación ante un cliente real, y las criticas reales que recibieron (positivas y negativas). Quizá no fue uno de los Chill Laus más concurridos, pero somos conscientes de que ese día había un montón de actividades. Pero puedo dar fe de que los alumnos estuvieron encantados de poder explicar su trabajo a otra gente. ¡Mucha suerte a todos!
La duración fue de un par de estrellas.

speak up

Add your comment below, or trackback from your own site.

Subscribe to these comments.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*Required Fields