ADG FAD, Laus

Laus & ADG-FAD

[cat] Benvolguts socis, amics i simpatitzants,

Com haureu anat esbrinant, la campanya d’aquesta nova convocatòria dels Premis Laus té un to marcadament internacional. Això respon a un dels eixos principals dels objectius de la nova junta de l’ADG que presideixo: obrir-nos a la resta d’Espanya i al món.

Crec que ha arribat el moment d’intentar trencar fronteres dins la professió de casa nostra. Com ha anat passant en els darrers temps, premis internacionals de gran renom com els D&AD anglesos o els ADCE, han vist com una presència cada cop més important de professionals espanyols i catalans hi participaven deixant una empremta prou important i guanyant premis remarcables. La nostra enhorabona a aquests dissenyadors que volen obrir fronteres al seu treball. Des d’aquí, evidentment, no volem obviar aquest fet donat l’elevat nivell dels professionals nacionals que s’enfronten a la internacionalització del seu treball, i que ens demostra que el disseny fet a casa nostra pot confrontar i mesurar-se amb els millors professionals mundials.

És per això que en aquesta convocatòria hem fet una aposta per assolir visibilitat més enllà de les nostres fronteres. I per a començar a connectar-nos en aquesta direcció hem engegat la campanya Laus &, on hem demanat de manera altruista a 46 excel·lents dissenyadors de fora del nostre país un cartell amb el lema “Connexions/Connections”, els quals hem anat i anem revelant a diari al nostre site Laus 2016 i a les nostres xarxes socials. Val a dir que la resposta d’aquests dissenyadors ha estat d’unànime suport i hem aconseguit una magnífica col·lecció de peces visuals que esperem exposar físicament aviat. Aquestes “connexions” ens han permès que molta gent de fora – inclosos notables mitjans de comunicació referents del sector com Creative Review o Eye Magazine- s’assabentin de la qualitat dels nostres premis i en vulguin fer difusió. Això forma part d’un dels objectius de la nostra associació, especialment pel que fa als Premis Laus: donar visibilitat a la excel·lència gràfica nacional.

Trobareu un canvi important també en el plantejament del proper llibre Laus, que vol deixar de ser una simple galeria de premiats (que s’expressa millor en l’entorn web) per a passar a incloure continguts, entrevistes i aprofundir més i millor en els processos dels treballs i dels estudis premiats, així com conèixer millor als jurats i professionals guanyadors mitjançant entrevistes. També estem treballant en oferir-vos una millor distribució internacional del llibre per tal que l’objectiu d’assolir visibilitat esdevingui una realitat.

Un projecte que no s’atura aquí sinó que anirà seguint en aquesta direcció a través d’una nova plataforma web molt més interactiva i visual que ha de servir com a aparador del nostres socis, com a lloc de trobada d’informació del sector, i com el lloc de referència on cercar informació professional referent als nostres socis.

És per tot això que us animo a participar en aquesta edició -esperem que excepcional- del Premis Laus, amb una major presència de jurats internacionals, amb una més que probable i més àmplia participació estrangera i amb la possibilitat de que els premiats siguin visualitzats a través de mitjans de comunicació del sector a nivell internacional.

Totes aquestes innovacions tenen un sol objectiu: posar la associació en el punt de mira internacional per a servir millor als nostres socis professionals i estudiants. Per això us demanem també i finalment que us feu socis els que encara no ho sigueu. Quanta més força tinguem millor assolirem aquests ambiciosos però necessaris objectius.

Al segle XXI des de l’ADG volem estar connectats!

Daniel Ayuso, President de l’ADG-FAD

 

[es] Estimados socios, amigos y simpatizantes,

Como habréis ido viendo, la campaña de esta nueva convocatoria de los Premios Laus tiene un tono marcadamente internacional. Esto responde a uno de los ejes principales de los objetivos de la nueva junta de ADG que presido: abrirnos al resto de España y al mundo.

Creo que ha llegado el momento de intentar romper fronteras dentro de la profesión de nuestro país. Tal y como ha ido sucediendo en los últimos tiempos, premios internacionales de gran prestigio, como los D&AD ingleses o los ADCE, han visto como una presencia cada vez mayor de profesionales españoles y catalanes participaba de ellos y dejaba una huella significativa, ganando remarcables premios. Nuestra enhorabuena para estos diseñadores que quieren abrir las fronteras para su trabajo. Desde aquí, evidentemente, no queremos obviar este hecho, dado el elevado nivel de los profesionales nacionales que se enfrentan a la internacionalización de su trabajo, y que nos demuestra que el diseño hecho en casa puede confrontar y medirse con los mejores profesionales del mundo.

Por todo esto, en esta convocatoria hemos apostado por alcanzar visibilidad fuera de nuestras fronteras. Y para empezar a conectarnos en esta dirección hemos arrancado la campaña Laus &, donde hemos pedido de manera altruista a 46 excelentes diseñadores de fuera de nuestro país un cartel con el lema “Conexiones/Connections”, los cuales hemos ido y vamos desvelando a diario en nuestra site Laus 2016 y en nuestras redes sociales. Cabe decir que la respuesta de estos diseñadores ha sido de unánime apoyo y hemos conseguido una magnífica colección de piezas visuales que esperamos exponer pronto físicamente. Estas “conexiones” nos han permitido que mucha gente de fuera – incluidos notables medios de comunicación referentes del sector como Creative Review o Eye Magazine- se hagan eco de la calidad de nuestros premios y quieran hacer difusión. Esto forma parte de uno de los objetivos de nuestra asociación, especialmente en lo que a los Premios Laus se refiere: dar visibilidad a la excelencia gráfica nacional internacionalmente.

Percibiréis también un cambio importante en el planteamiento del próximo libro Laus, que quiere dejar de ser una simple galería de premiados (lo que se expresa mejor en el entorno web) para pasar a incluir contenidos, entrevistas y profundizar más y mejor en los procesos de los trabajos y de los estudios premiados, así como conocer mejor los jurados y profesionales ganadores a través de entrevistas. También estamos trabajando en ofreceros una mejor distribución internacional del libro para que el objetivo de alcanzar visibilidad se convierta en una realidad.

Un proyecto que no se detiene aquí sino que irá siguiendo en esta dirección por medio de una nueva plataforma web mucho más interactiva y visual que servirá como escaparate de nuestros socios, como punto de encuentro de información del sector, y como el sitio de referencia donde buscar información profesional referente a nuestros socios.

Es por todo esto que os animo a participar en esta edición -esperemos que excepcional- de los Premios Laus, con una mayor presencia de jurados internacionales, con una más que probable y más amplia participación extranjera y con la posibilidad de que los premiados sean visualizados a través de medios de comunicación del sector a nivel internacional.

Todas estas innovaciones tienen un solo objetivo: colocar a la asociación en el punto de mira internacional para servir mejor a nuestros socios profesionales y estudiantes. Por eso os pedimos también, y finalmente, que os hagáis socios los que aún no lo seáis. Cuanta más fuerza tengamos mejor llegaremos a estos ambiciosos pero necesarios objetivos.

En el siglo XXI desde ADG queremos estar conectados!

Daniel Ayuso, Presidente de ADG-FAD


speak up

Add your comment below, or trackback from your own site.

Subscribe to these comments.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*Required Fields