Pages

manifest / manifiesto

[cat]

Aquest document manifesta la postura de l’Associació de Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics ADG-FAD pel que fa a la convocatòria de concursos entre dissenyadors. Qui hi estigui d’acord pot citar-lo o difondre’l citant-ne la procedència.

Concursos entre dissenyadors:

Sovint es dóna el cas que es convoquen concursos entre dissenyadors per trobar una solució a un problema o per resoldre una necessitat concreta com és la creació de la imatge d’un esdeveniment, una imatge corporativa, etc. Aquests concursos suposen per part dels convocants un esforç per plantejar el problema (que s’elabori un briefing) i l’obtenció d’una sèrie de propostes on triar. Es un sistema que principalment permet veure solucions diverses i en alguns casos pot permetre que el convocant ampliï el seu ventall de dissenyadors coneguts i acabi treballant amb algun altre que d’altra manera potser no hauria conegut.

A vegades també es planteja la mateixa convocatòria com un esdeveniment públic que donarà rellevància no tant al dissenyador com al convocant o al tema del concurs, com seria el cas d’un concurs de cartells per a una festa major on la mateixa convocatòria participa de l’esperit de l’acte. Hi ha dos tipus de concursos: els concursos oberts a tothom, en què no es remunera la participació i només es premia el guanyador, i els concursos en què es convoca un nombre restringit de dissenyadors i on es paga per participar-hi, a banda del premi que s’obtingui per guanyar-lo.

A l’ADG-FAD estem en contra dels concursos de la primera modalitat per una sèrie de raons que exposem a continuació. Pel que fa als segons, creiem que cal fer-los sota unes determinades condicions mínimes que també explicarem. No acceptant participar en segons quina mena de concursos i fent-ho saber pot ajudar a canviar les coses. En tot cas, volem deixar clar que és responsabilitat de cada dissenyador —estudiant, principiant o ja establert com a professional— considerar si ha de presentar-se a un concurs, siguin quines siguin les condicions.

Per què no s’han de fer concursos oberts?

 • En els concursos oberts no acostuma a haver-hi contacte directe entre els convocants i els participants. Es publiquen unes bases i qui hi vol participar s’ajusta a unes condicions tècniques sense poder saber més coses. Això fa que sovint es puguin produir malentesos sobre la natura l’encàrrec o que no es pugui obtenir informació detallada. Com que no hi ha diàleg amb els convocats i donat que hi haurà moltes solucions a triar, hi ha el perill de creure que entre les solucions presentades, al final “algú l’encertarà”.
 • Generalment, en un concurs obert hi participaran més dissenyadors que no pas en un de restringit. Però una major participació no garanteix més qualitat. Sovint més aviat passa al contrari: hi deixen de participar molts dissenyadors professionals.
 • Un concurs obert significa que moltes vegades el convocant no es plantegi a fons quin és el problema que té, quins són els requeriments exactes o s’estalviï d’explicar quin és l’entorn de la problemàtica.
 • Moltes vegades, en acabar el procés del concurs, el convocant fa una exposició de les propostes o bé una publicació. Tot i que generalment es fa només amb la intenció de mostrar els diferents processos i de passada “promocionar el disseny”, està clar que, amb més o menys bona voluntat, el que únicament s’aconsegueix és presentar el convocant com un mecenes, no pas promoure el disseny.
 • El disseny gràfic, en ser una disciplina relativament nova, encara es considerada una anormalitat, una excepció. Disseny es encara per a molta gent una cosa relacionada amb l’enginy, la ocurrència o el bon gust. Els concursos oberts perpetuen la idea del disseny com una cosa meritòria, com si aquestes convocatòries fossin un concurs de talents artístics en comptes de posar l’atenció en el plantejament del problema (que molt sovint significa també començar a resoldre part del problema) i el procés.
 • En un concurs obert entre dissenyadors es fa treballar molta gent de franc per obtenir una sola solució que es paga, cosa que no es fa amb altres professions. Per què els dissenyadors hem de treballar de franc? I per què no ho fan els advocats, per exemple?
 • Tampoc serveix de gaire demanar “només un cert nivell de presentació” com ara esbossos o unes idees bàsiques. És precisament aquesta part del procés la més difícil de resoldre i generalment la més important.
 • Si bé és veritat que els concursos oberts poden ser una bona oportunitat per a que dissenyadors joves o no prou coneguts puguin arribar a fer encàrrecs importants i visibles, aquesta formula no hauria de ser l’única manera d’accedir a aquest nivell. El mercat ha d’aprendre a donar joc als dissenyadors novells en la seva justa mesura i no a traves de mostres de mèrit. I, en tot cas, no ens enganyem, la finalitat última dels concursos no és donar oportunitats, sinó obtindre solucions entre les que triar.

L’alternativa als concursos oberts i no  retribuïts són els concursos remunerats que, naturalment, han de ser restringits. En un concurs d’aquest tipus no es fa treballar els dissenyadors de franc, se’ls paga per les seves propostes, es tirin endavant o no. Fàcilment aquestes propostes, si són pagades, s’elaboraran amb més interès i no pas “provant a veure què passa” com pot passar en un concurs obert. I també es dóna el cas que el convocant acostuma a valorar més allò que ha pagat, i això es pot traduir en un judici més atent.

Sigui com sigui, és imprescindible que tot concurs estigui regit per unes bases que fixin les regles del joc, que ajudin a definir el projecte per part de l’entitat convocant i que protegeixin el professional de possibles irregularitats. Segons l’ADG-FAD les bases d’un concurs de disseny haurien de contemplar, com a mínim, els següents punts:

Condicions per als concursos restringits

 • Definició d’un objectiu: el projecte específic o l’objecte a dissenyar (per exemple un cartell, una marca, un embalatge, etc.)
 • Definició d’una finalitat: quin ús es farà de la peça creada pel dissenyador (per exemple comunicar un esdeveniment, promocionar una marca, etc.)
 • Requisits: explicació de les característiques del projecte, aplicacions, condicions tècniques, etc.
 • Definició dels participants: a qui es convoca (si és un concurs obert només a estudiants, un concurs restringit a un llistat de professionals, etc.)
 • Composició del jurat: el participant té dret a saber qui jutjarà la seva feina, quina és la seva professió i amb quin criteri es valorarà. Des de l’ADG-FAD recomanem que com a mínim la meitat dels membres del jurat siguin dissenyadors gràfics en actiu.
 • Premis: ha de concretar-se el premi i si el fet de ser premiat comporta alguna obligació (per exemple participar en actes públics, etc.) També és convenient especificar si el premi es pot declarar desert o no.
 • Drets d’autor: el convocant ha d’establir de forma clara les condicions d’adquisició dels drets d’explotació.

Junta directiva de l’ADG-FAD,
Associació de Dissenyadors Gràfics i Directors d’Art

Juny 2008

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

[es]

Este documento manifiesta la posición de la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos ADG-FAD respecto a la convocatoria de concursos entre diseñadores. Cualquiera que esté de acuerdo puede citarlo o difundirlo citando su procedencia.

Concursos entre diseñadores:

A menudo nos encontramos con el caso de cómo se convocan concursos entre diseñadores para encontrar una solución a un problema o para resolver una necesidad concreta como es la creación de la imagen de un acontecimiento, una imagen corporativa, etc. Estos concursos suponen por parte de los convocantes un esfuerzo para plantear el problema (que se elabore un briefing) y la obtención de una serie de propuestas entre las que elegir. Es un sistema que principalmente permite visualizar soluciones diversas y, en algunos casos, puede permitir que el convocante amplíe su abanico de diseñadores conocidos y acabe trabajando con algún otro que, de otra manera, puede que no hubiera conocido.

A veces también se plantea la misma convocatoria como un evento público que dará relevancia no tanto al diseñador como al convocante o al tema del concurso, como sería el caso de un concurso de carteles para una fiesta mayor donde la misma convocatoria participa del espíritu del acto.

Existen dos tipos de concursos: aquellos abiertos a cualquier persona interesada en participar, en los que no se remunera la participación y sólo se premia al ganador, y los concursos en los que se convoca a un número restringido de diseñadores y en los que se paga por participar, aparte del premio que obtenga la propuesta ganadora.

En ADG-FAD estamos en contra de los concursos de la primera modalidad por una serie de razones que expondremos a continuación. Por lo que se refiere a los segundos, creemos que para convocarlos es necesario tener en cuenta unas determinadas condiciones, que consideramos mínimas, que también explicaremos. No aceptar participar en según que tipo de concursos y haciéndolo saber puede ayudar a cambiar las cosas. En todo caso, queremos dejar claro que es responsabilidad de cada diseñador –estudiante, principiante o ya establecido como profesional- considerar si debe presentarse a un concursos, sean cuales sean las condiciones.

¿Por qué no deben hacerse concursos abiertos?

 • En los concursos abiertos no acostumbra a haber contacto directo entre los convocantes y los participantes. Se publican unas bases y todo aquel que quiere participar se ajusta a unas condiciones técnicas sin más información. Esto, a menudo, puede llevar a malentendidos sobre la naturaleza del encargo o que no se pueda obtener información en detalle. Dado que no hay diálogo con los convocados y que habrá muchas soluciones a escoger, tendemos a creer que entre las soluciones presentadas al final “alguien dará en el clavo”.
 • Generalmente, en un concurso abierto participarán más diseñadores que en un concurso restringido. Pero una mayor participación no garantiza más calidad. A menudo sucede lo contrario: no participan muchos diseñadores profesionales.
 • Un concurso abierto significa que muchas veces el convocante no se plantea a fondo el problema a resolver, cuáles son los requerimientos exactos, y omite explicaciones sobre el entorno de la problemática.
 • En muchas ocasiones, al acabar el proceso del concurso, el convocante hace una exposición de las propuestas o bien una publicación. Aunque generalmente se hace sólo con la intención de mostrar los diferentes procesos y, de paso, “promocionar el diseño”, está claro que, con más o menos buena voluntad, lo que únicamente se consigue es presentar al convocante como un mecenas, y no promover el diseño.
 • Al ser una disciplina relativamente nueva, el diseño gráfico todavía es considerado una anormalidad, una excepción. Para mucha gente el diseño es, todavía, una cosa relacionada con el ingenio, la ocurrencia o el buen gusto. Los concursos abiertos perpetúan la idea del diseño como una cosa meritoria, como si estas convocatorias fueran un concurso de talentos artísticos, en lugar de prestar atención al planteamiento del problema (que muy a menudo significa también empezar a resolver parte del problema) y el proceso.
 • En un concurso abierto entre diseñadores se hace trabajar a mucha gente sin remuneración alguna para obtener una sola solución que se paga, cosa que no se hace con otras profesiones. ¿Por qué los diseñadores tenemos que trabajar sin remuneración? ¿Por qué no lo hacen los abogados, por ejemplo?
 • Tampoco sirve de mucho pedir “solamente un cierto nivel de presentación” como por ejemplo esbozos o unas ideas básicas. Es precisamente esta parte del proceso la más difícil de resolver, y generalmente la más importante.
 • Si bien es cierto que los concursos públicos podrían ser una buena oportunidad para que diseñadores jóvenes o no suficientemente conocidos pudieran llegar a realizar encargos importantes y visibles, esta fórmula no debería ser la única manera de acceder a este nivel. El mercado tiene que aprender a dar juego a los diseñadores noveles en su justa medida y no a través de muestras de mérito. En todo caso, no nos engañemos, la finalidad última de los concursos no es dar oportunidades, sino obtener soluciones en donde elegir.

La alternativa a los concursos abiertos y no retribuidos son los concursos remunerados que, naturalmente, tienen que ser restringidos. En un concurso de este tipo no se hace trabajar a los diseñadores de forma gratuita, se les paga por sus propuestas, se lleven a cabo o no. Fácilmente estas propuestas, si son remuneradas, se elaborarán con más interés y no “probando a ver qué pasa” como puede pasar en un concurso abierto. También se da el caso en el que el convocante acostumbra a valorar más aquello que ha pagado, y esto se puede traducir en un juicio más atento. Sea como sea, es imprescindible que todo concurso sea regido por unas bases que fijen las reglas del juego, que ayuden a definir el proyecto por parte de la entidad convocante y que protejan al profesional de posibles irregularidades. Según ADG-FAD, las bases de un concurso de diseño deberían contemplar, como mínimo, los siguientes puntos:

Condiciones para los concursos restringidos

 • Definición de un objetivo: el proyecto específico o el objeto a diseñar (por ejemplo un cartel, una marca, un embalaje, etc.)
 • Definición de una finalidad: qué uso se dará de la pieza creada por el diseñador (por ejemplo comunicar un evento, promocionar una marca, etc.)
 • Requisitos: explicación de las características del proyecto, aplicaciones, condiciones técnicas, etc.
 • Definición de los participantes: a quién se convoca (si es un concurso abierto sólo a estudiantes, un concurso restringido a un listado de profesionales, etc.)
 • Composición del jurado: el participante tiene derecho a saber quién juzgará su trabajo, cuál es su profesión y con qué criterio se valorará. Desde ADG-FAD recomendamos que como mínimo la mitad de los miembros del jurado sean diseñadores gráficos en activo.
 • Premios: debe concretarse el premio y si el hecho de de ser premiado comporta alguna obligación (por ejemplo participar en actos públicos, etc.). También es conveniente especificar si el premio puede declararse desierto o no.
 • Derechos de autor: el convocante debe establecer de forma clara las condiciones de la adquisición de los derechos de explotación.

Junta directiva de ADG-FAD,
Asociación de Diseñadores Gráficos y Directores de Arte

Junio 2008

6 Comments

speak up

Add your comment below, or trackback from your own site.

Subscribe to these comments.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*Required Fields